Rreth Nesh

Një emër më shumë se simbol
Si lindi “TROJET”?

Nismëtarët për formimin e këtij ansambli janë koreografi i mirënjohur Arsim Berisha, Blearta Gashi dhe Zeqë Gashi së bashku me shumë të reja e të rinj të motivuar nga një vullnet dhe entuziazëm për tradicionalen. Po ashtu, një rol e përkrahje shumë të vlefshme në themelimin e Ansamblit “TROJET” (17 prill 2013) pat Ansambli ‘Vatra’ e Bülach-ut.  Qëllimi i Ansamblit “TROJET” është mësimi i valleve tradicionale shqiptare, organizimi i shfaqjeve me vallëzime dhe këngë shqiptare, shfaqjeve teatrale si dhe i ekspozitave artistike dhe promovimi i librave.

Cili është kuptimi i emrit “TROJET”?

Vetë emri do të thotë vise/troje dhe vjen nga trojet shqiptare, që në gjuhën e përditshme bisedore nënkupton vise/troje shqiptare. Këto janë vise në të cilat edhe sot jetojnë shumë shqiptarë. Prandaj, meqë anëtarët tanë vijnë nga vise të shumta e të ndryshme shqiptare, është  zgjedhur emri “TROJET”.

Der Name ist mehr als nur ein Symbol
Wie wurde das Ensemble „TROJET“ gegründet?

Die Initiatoren des Ensembles sind der bekannte Choreograf Arsim Berisha, Blearta Gashi und Zeqë Gashi, umgeben von vielen motivierten jungen Menschen mit einem enormen Willen und einer Begeisterung für das traditionelle. Sowie mit der Untertützung des Ensembles Vatra aus Bülach.   Eine wertvolle Rolle zur Gründung des Ensembles „TROJET“ am 17. Aprill 2013 hat auch das Ensemble Vatra aus Bülach beigetragen. Das Ziel des Ensembles „TROJET“ ist, das Erlernen von albanischen Traditionstänzen, organisieren von Aufführen der Traditionstänze über Gesang und Theater bis hin zur Vorstellungen von Kunst und Bücher.

Welche Bedeutung hat der Name „TROJET“?

Der Name selber bedeutet «Gebiete» und kommt von «Trojet Shqiptare» welches in der Umgangssprache benutzt wird also «Albanische Gebiete». Diese sind die Gebiete in denen auch heute viele Albaner leben. Weil unsere Mitglieder aus allen albanischen Gebieten kommen, wurde der Name „TROJET“ ausgewählt.

The name is more than just a symbol
How was the ensemble “TROJET” founded?

The initiators of the ensemble are the well-known choreographer Arsim Berisha, Blearta Gashi and Zeqë Gashi, surrounded by many motivated young people with an enormous will and enthusiasm for the traditional. As well as with the support of the ensemble Vatra from Bülach. A valuable role in the establishment of the ensemble “TROJET” on 17 Aprill 2013 has also contributed the ensemble Vatra from Bülach. The aim of the ensemble “TROJET” is to learn Albanian traditional dances, organize performances of traditional dances, singing and theater, as well as performances of art and books.

What is the meaning of the name “TROJET”?

The name itself means “territories” and comes from “Trojet Shqiptare” which is used in the colloquial language, meaning “Albanian territories”. These are the areas where many Albanians live today. Because our members come from all Albanian areas, the name “TROJET” was chosen.

Kryesia

Arsim Berisha
Arsim BerishaAnëtar i Kryesisë
Blerim Bunjaku
Blerim BunjakuAnëtar i Kryesisë
Blerim Qollakaj
Blerim QollakajAnëtar i Kryesisë
Bubekir Morina
Bubekir MorinaAnëtar i Kryesisë
Petrit Bytyqi
Petrit BytyqiAnëtar i Kryesisë
Taip Zeqiri
Taip ZeqiriAnëtar i Kryesisë
Zeqë Gashi
Zeqë GashiAnëtar i Kryesisë
Blearta Shala-Gashi
Blearta Shala-GashiAnëtare e Kryesisë