Rreth Nesh

Një emër më shumë se simbol
Si lindën “TROJET”?

Inicatorët për formimin e këtij Ansambli janë koreografi i mirënjohur Arsim Berisha, Blearta Gashi dhe Zeqë Gashi me përkrahjen e ansamblit “Vatra” Bülach. Të rrethuar nga shumë të rinjë me vullnet e dëshirë të pafundme, me një ide shumë fisnike, grupimin e talentëve të rinjë dhe krijimin, kultivimin e prezentimin e vlerave artistike nëpërmjet valles, këngës, librit, ekspozitave artistike, shfaqjeve teatrore, koncerteve e të tjera.

Pra vajza e djem nga e gjithë hapsira shqipëtare ndaj edhe emri i pashmangshëm emërtimi i ansamblit me emrin shumë simbolik – “TROJET”. Urojmë që ansambli “TROJET” të vazhdojë me këtë frymë kreative, deri në pambarim, aktivitetin dhe rrugëtimin e tij kulturor e ne të kremtojmë 10, 20, 50 e shumë e shumë përvjetorë të tjerë të punës dhe angazhimit në fushën e artit e të kulturës, të këtij Ansambli dhe të artistëve të tij të vyer.

Der Name ist mehr als nur ein Symbol
Wie wurde das Ensemble „TROJET“ gegründet?

Die Initiatoren des Ensembles sind der bekannte Choreograf Arsim Berisha, Blearta Gashi und Zeqë Gashi, umgeben von vielen motivierten jungen Menschen mit einem enormen Willen und einer Begeisterung für das traditionelle. Sowie mit der Untertützung des Ensembles Vatra aus Bülach.   Eine wertvolle Rolle zur Gründung des Ensembles „TROJET“ am 17. Aprill 2013 hat auch das Ensemble Vatra aus Bülach beigetragen. Das Ziel des Ensembles „TROJET“ ist, das Erlernen von albanischen Traditionstänzen, organisieren von Aufführen der Traditionstänze über Gesang und Theater bis hin zur Vorstellungen von Kunst und Bücher.

Welche Bedeutung hat der Name „TROJET“?

Der Name selber bedeutet «Gebiete» und kommt von «Trojet Shqiptare» welches in der Umgangssprache benutzt wird also «Albanische Gebiete». Diese sind die Gebiete in denen auch heute viele Albaner leben. Weil unsere Mitglieder aus allen albanischen Gebieten kommen, wurde der Name „TROJET“ ausgewählt.

The name is more than just a symbol
How was the ensemble “TROJET” founded?

The initiators of the ensemble are the well-known choreographer Arsim Berisha, Blearta Gashi and Zeqë Gashi, surrounded by many motivated young people with an enormous will and enthusiasm for the traditional. As well as with the support of the ensemble Vatra from Bülach. A valuable role in the establishment of the ensemble “TROJET” on 17 Aprill 2013 has also contributed the ensemble Vatra from Bülach. The aim of the ensemble “TROJET” is to learn Albanian traditional dances, organize performances of traditional dances, singing and theater, as well as performances of art and books.

What is the meaning of the name “TROJET”?

The name itself means “territories” and comes from “Trojet Shqiptare” which is used in the colloquial language, meaning “Albanian territories”. These are the areas where many Albanians live today. Because our members come from all Albanian areas, the name “TROJET” was chosen.

Kryesia

Person 1
Person 1Titulli
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.
Person 2
Person 2Titulli
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.
Person 3
Person 3Titulli
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.
Person 4
Person 4Titulli
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.